Ara

 

Sitemiz üzerinden sıkça sorulan sorulara ulaşabilir yada arama yapabilirsiniz.
Eğer özel bir soru arıyorsanız, aramanızı KB-makale numarası şeklinde yapabilirsiniz.(Örn. KB-1)
Eğer bütün makalelere ulaşmak isterseniz , arama kutusuna all yazınız.

Makale Numarası: Makale Numarası: kb-9
Q. Baþka bir firmada olan alan adýmý (domain) size transfer edebilir miyim?

A. Baþka bir firmada olan alan adýnýzý turkeydns.net e transfer edebilirsiniz. Bunun için hesabýnýza giriþ yaparak transfer etmek istediðiniz alan adý ile ilgili baþvuruda bulunabilirsiniz. Bu baþvurudan sonra eðer koþullar saðlanmýþ ise transfer iþleminiz gerçekleþir. Bu koþullar þöyledir;

1. Domainin admin kontak mail adresine eriþiminiz olduðundan emin olunuz. Transfer iþlemimiz e-mail onay tabanlýdýr, yani eðer bu e-mail adresine eriþim hakkýnýz yoksa transfer baþarýsýz olacaktýr.
2. Domain adýnýzýn süresinin dolmadýðýndan emin olunuz. Transfer iþleminizi; domain kayýt sürenizin dolmasýndan en az 7 gün önce baþlatmanýz, iþlemlerin yetiþmesi açýsýndan tavsiyemizdir.
3. .info, .us ,.biz ve .org transfer iþlemleri Onay Kodu gerektirmektedir. Onay kodunu(Authentication Code) mevcut kayýt hizmetini aldýðýnýz firmadan temin edebilirsiniz.
4. *Kaydedildiðinden/yenilendiðinden bu yana 45 günden az geçmiþ domainlerin transferleri sýrasýnda, Universal Kayýt Sistemi''nin aldýðý yeni karar sonrasýnda, domain süresine 1 yýl eklenmemektedir. 45 günden eski domainlerin transferleri sonucunda domain süresi 1 yýl uzatýlacaktýr.
5. Domaininizin mevcut kaydedici firma(registrar) tarafýndan kilit altýnda (locked) olmadýðýndan emin olunuz. Pek çok registrar firma güvenlik önlemleri için domainlere otomatik kilit koyarlar. Mevcut registar(kaydedici) firmanýzla görüþerek varsa kiliti kaldýrýnýz.)
6. Domain transfer iþlemi sonunda domaininizin süresine otomatik olarak 1 sene daha eklenmektedir.
Görüntülenme adedi: 13436 kez

Aramaya Geri Dön

Back to Top
e-commerce price conversion